Oficina Municipal d’Educació (OME)2023-10-03T10:41:54+02:00
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols

Les oficines municipals d’escolarització són un exemple de col·laboració entre administracions amb l’objectiu de donar un millor servei a la ciutadania. Una OME es constitueix mitjançant un conveni entre l’ajuntament del municipi al qual pertany i els serveis territorials d’Educació on s’ubica el municipi.

Les OME, juntament amb els centres educatius, són el referent per atendre, informar i orientar les famílies en relació amb els procediments d’admissió d’alumnat. A més, desenvolupen una feina essencial en la lluita contra la segregació escolar en els tres àmbits següents: incrementant la detecció d’alumnat vulnerable, col·laborant en la definició de les zones educatives i la consegüent reserva de places en centres educatius públics i concertats, i donant suport a les comissions de garanties d’admissió en la distribució equilibrada de l’alumnat en aquests centres.

Normativa relacionada.

Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya

Quines funcions tenen?

Les OME actuen en el procés d’escolarització dels nivells d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

 • Ofereixen informació sobre l’oferta educativa dels centres del teu municipi.

 • Coordinen les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi

 • Promouen campanyes informatives sobre el procediment d’admissió adreçades a les famílies

 • Reben i tramiten les sol·licituds d’admissió als centres educatius.

 • Anuncien els resultats del procés de preinscripció als centres del municipi

 • Acullen les comissions de garanties d’admissió, que tenen un paper clau en el procediment de preinscripció: Garanteixen el compliment de la legalitat en els procediments d’admissió i l’aplicació correcta dels criteris de prioritat

 • Vetllen per la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques entre tots els centres de la seva zona o municipi

 • Faciliten l’acolliment, l’orientació i l’escolarització de l’alumnat vulnerable

 • Proposen l’assignació de lloc escolar a l’alumnat que no hagi obtingut cap dels llocs sol·licitats, sempre que no estigués prèviament escolaritzat o que, malgrat estar-ho, no pugui continuar escolaritzat en el mateix centre.

 • Assignen lloc escolar a l’alumnat fora del període ordinari de preinscripció.

 • Col·laboren en la proposta de les zones educatives i informen sobre tot el que es refereix a la definició i abast d’aquestes zones.

Cita Prèvia

Educació Infantil 0-3 anys

Educació Primària 3-12 anys

Educació Secundària 12-16 anys

Educació amb ESO

Educació sense ESO

Estudis postobligatoris

Ensenyaments Règim Especial

Notícies

Go to Top